6 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Vietnamese)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Vietnamese) Xin chào các bạn, tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn các bạn cách để tạo bản sao lưu của ví TokenPay. Lý do tôi làm một video riêng về nó […]

6 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Vietnamese)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Vietnamese) xin chào các bạn, tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để gửi Tokenpay riêng tư sang Tokenpay công cộng từ ví TokenPay, điều đầu […]

6 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Vietnamese)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Vietnamese) Xin chào các bạn! Tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt cọc (staking) với ví TokenPay của bạn, và cách để mã hoá ví của […]

6 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Vietnamese)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Vietnamese) Chào các bạn tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ chỉ dẫn các bạn ví TokenPay mới và cách cài đặt nó, nên chú ý đây là phiên bản […]

6 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Vietnamese)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Vietnamese) Xin chào mọi người, tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ nói về kênh dò tìm khối (Block Explorer) của TokenPay. Tôi đã nhận được nhiều câu hỏi, đặc biệt về những chiếc ví […]

6 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Vietnamese)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Vietnamese) Xin chào mọi người, tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cách sửa wallet.dat để làm cho ví TokenPay đồng bộ trở lại, điều bạn cần làm nếu ví […]

6 months Ago
TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Vietnamese]

TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Vietnamese] Hey các bạn sao rồi? Tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ chỉ các bạn cách chuyển từ bất kì địa chỉ cụ thể nào ở ví của […]

6 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! [Vietnamese]

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! [Vietnamese] Xin chào các bạn, tôi là Ruben và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách nhập vào ví TokenPay câu lệnh khôi phục và mật khẩu, như các bạn có […]

6 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Vietnamese)

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Vietnamese) Xin chào các bạn, tôi là Ruben và hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt ví TokenPay vì vậy trước tiên, các bạn sẽ cần mở […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Vietnamese)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Vietnamese) Xin chào các bạn, tôi là Ruben và hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách để nhập chìa khoá riêng của ví giấy TokenPay vào ví TokenPay của bạn, để làm […]

7 months Ago
TokenPay 钱包备份指南 (windows和mac)

TokenPay 钱包备份指南 (windows和mac) 大家好,我是Ruben, 今天我想教大家怎么妥善地做好TokenPay纸质钱包备份。我额外做了这个视频 是因为仍然有很多用户不做备份,尽管我再三强调要做备份, 还是有一些人很悲剧地因为不备份失去了TokenPay, 做备份有两种方式, 可以用助记词,也可以用wallet.dat文件来进行备份。 首先我要讲助记词的用法。要得到助记词,  你要首先去到wallet management,然后点击add new wallet添加新钱包, 假设命名为wallet video,设置一个密码,一定要把密码记下来, 或者设置一个你绝对不会忘记的密码,因为密码也很重要, 再添加一个密码来确定助记词, 我这儿添加了密码,保持标准设置就好了,要换语言也可以的, 我就设置成英语吧, 然后就会得到一个助记词, 我就复制粘贴,但是你应该把它仔细地记在一张纸上,, 就像冷储存的助记词,写在一张纸上, 千万不要保存在Google Drive或者别的云盘上,因为存在网上都不安全, 所以写在一张纸上,点击进入下一步,填写助记词, 别像我现在这样复制粘贴,你需要先记下助记词, 然后手动输入,确保正确, 好,就是这样了, 接下来 你就可以用你的账户去发送或者接受金额了,要保存好你的密码和助记词, 万一哪天要用它们来恢复你的钱包, 不论你什么时候用这个钱包,现在去到receive, 就会看到wallet video default这个地址。比如说我的电脑死机了, 我可以用助记词和密码来找回钱包地址, 又可以用这个钱包了,如果你想知道如何用助记词导入钱包,  我们也有相关的教程,我会把链接附在视频后面, 另外还有一种备份的做法,就是用wallet.dat文件, […]

7 months Ago
TokenPay 从私人地址到公共地址的转账指南

TokenPay 从私人地址到公共地址的转账指南 大家好,我是Ruben,今天教大家如何在钱包上把TokenPay 从私人账户转到公共账户,首先, 去到钱包,receive,这时候要做的就是 选择一个隐身地址,这非常重要, 看看main wallet,然后是default stealth,我们复制地址, 然后去到wallet下面的send, 到这儿之后, 你会看到这个界面,旧版的桌面钱包也一样,点击make payment进行转账, 然后点击advanced options高级设置,从私人账户转到公共账户,在这里输入隐身地址,不需要填narration,然后填写金额,  有时候你会遇到环签名(ring size)错误,我的建议是, 为了避免这个错误,试着转账金额小一些,并且使用不同大小的环签名, 在新版的钱包上,甚至可以选择环签名1, 这个不是隐身地址,等一下,让我演示给你看, 是否确定转账?环签名1不是匿名的。 点击yes, 点击yes,如果有口令,就输入口令,点击yes, 这里显示我们是从私人账户转到公共账户,转到一个隐身地址, 现在需要做的是,从隐身地址转到正常地址, 如果你想这么做的话,如果如果你不知道怎么操作, 视频最后会给出相关教程视频的链接, 祝大家生活愉快,再见! Enjoyed this article? Check out more English Tutorials or in our International category, and stay tuned […]

7 months Ago
TokenPay 权益增值_加密解锁指南

TokenPay 权益增值_加密解锁指南 大家好,我是Ruben,今天我将向大家展示 如何在TokenPay钱包里进行权益增值,如何加密钱包, 以及只解锁权益增值功能,也就是说,在钱包保持锁定的同时进行权益增值, 这只是在安全性上又多了一层保证, 但是并非能百分百抵御恶意软件, 永远不要完全相信安全设置, 但这也并不是说你的电脑就一定会感染病毒,  只是说要一直警惕恶意软件。回到正题, 我们首先去backup,这里选择(un)lock wallet来对钱包进行锁定, 点击进去,弹出来的对话框里会给你一个口令, 把口令写下来,千万要仔细写下来,好好保存, 我建议你写两份,其中一份保存在你家以外的某个地方, 以防万一房子着火,或者类似的事情发生, 这是为了以防万一, 但是有备无患, 这步完成后,你的钱包就会被锁定,你会看到这个小锁图标, 现在为了进行权益增值,你要做的就是去到options, 一样的勾选这里启动权益增值,你得添加TokenPay进你的钱包里, 现在显示钱包是加密的,是锁定的,左键单击这个小锁图标, 在弹出来的对话框里输入刚才的口令,勾选这个选项, 如果你想变更钱包,就不要勾选, 但是如果你只想做权益增值, 并且同时保持钱包安全,别人不能把你的币转走,那就一定要勾选这个选项, 点击ok,现在的情况就是你的钱包是锁定的, 现在只是解锁了权益增值的功能,币会在两三个小时后成熟, 然后就可以进行权益增值了,现在立刻就可以增值了,因为我的钱包早就 开始进行权益增值,如果你是第一次进行这个操作, 也别紧张,两到三小时之后就可以了, 为了赚最多的利息,你的电脑得24小时运行, 你可以关闭电脑,但是如果你关闭,权益增值就会终止, 又要花额外的两三个小时才能开始下一次权益增值, 权益增值就相当于躺着挣TokenPay,非常划算的, 现在还不是每个人都在做权益增值, 只有三分之一左右, 那就意味着,本来是5%的年利率, 现在是它的三倍,也就是说,以现在的网络权重来看, 权益增值的年利率达到15%,所以说非常好赚, […]

7 months Ago
TokenPay 新钱包安装及概览

TokenPay 新钱包安装及概览 大家好,我是Ruben,今天教大家如何安装新的ToeknPay钱包, 请注意,我这里要讲的是当前Windows版本的钱包, 需要安装Windows10 64位版系统,我们近期会发布Mac版的钱包, 所以说,如果你没有Windows系统电脑, 但有苹果电脑,也不用担心,很快就可以有Mac版钱包了, 首先是从Dropbox里面下载压缩包, 我会把链接放在视频介绍和评论区, 首先下载压缩包,下载完成后 把TokenPay压缩包挪到你当前的TokenPay文件夹里,  我把这个钱包关掉, 右键单击压缩文件, 选择解压,解压完成后,你就可以把压缩包文件删掉, 也可以把Tokenpayd.exe删掉,但要保留Tokenpay.exe文件, 现在我们那两个文件删掉, 右键单击TokenPay.exe, 选择以管理员身份运行, 等一会儿让它加载,除此之外什么都不用变, 加载完成,你可以看到总的余额,如果一开始显示的余额数字不对,不要担心, 等会儿钱包完全同步之后, 余额就没问题了,任何时候安装钱包, 我都非常建议大家做个备份,  文件很多很乱,很难避免不出什么岔子, 或者你某些操作出错等等, 所以一定要备份,就算搞砸了,还有一份钱包安全地保存在另外一个地方, 给点时间让钱包完全同步, 就会显示全部的余额,右键单击右上角的图标,  这个是你的聊天记录,如果这个图标消失, 就代表着同步已经完成,这个是活动连接, 权益增值和TOR网络连接,可以看到所有近期的交易, 可以看到余额,等它完成同步, 除此之外,钱包都是一样的,只是这个看上去更简洁, 我觉得也好看,这个版本很不错,  非常希望能得到大家的反馈,任何意见和建议可以在评论区留言, 希望今天的视频对大家有所帮助,别忘了关注 TokenPay的社交网络平台,TokenPay推特,脸书 还有TokenPay Instagram和discord。别忘了订阅我们的频道。 […]

7 months Ago
TokenPay 区块浏览器指南

TokenPay 区块浏览器指南 大家好,我是Ruben,今天我要和大家分享TokenPay的区块浏览器。 因为我看很多人在这方面有疑问,尤其是关于纸质钱包, 不确定钱包上的交易是否成功, 要查询交易信息,首先去到网址Explorer.tpay.AI/ 点击回车, 进入网页,可以在这里输入地址, 为了查询交易信息,需要输入你的存款地址, 纸质钱包需要输入你放币的那个密钥, 桌面钱包和其他钱包,就用你的收款地址,比如说, 我现在去我的收款地址, 找到headwallet default,复制地址, 粘贴在这里, 点击搜索,就可以看到TokenPay的转出金额,TokenPay的接收金额, 和TokenPay余额,显示的是对的, 但是这里显示余额为1145而桌面钱包显示余额为2369,  是因为可能分散到了别的地址, 点击make payment和coin control,选择select inputs, 可以在这里看到总的余额,是正确的, 那么这样就可以很简单地查询你的余额, 以及纸质钱包上面的交易是否成功,  只要在这里输入你的地址,就会显示出 所有的交易历史,希望这个视频解答了大家的疑问, 如果还有不清楚的地方,请随时在电报上联系我, 我的用户名就在视频简介中,我也会把浏览器的地址放在里面,  那今天要说的就是这些啦。 别忘了订阅TokenPay官方YouTube频道, 关注TokenPay官方推特以及脸书,欢迎在电报上加入我们, 祝你生活愉快,再见!  Enjoyed this article? Check out more English […]

7 months Ago
TokenPay 同步问题解决

TokenPay 同步问题解决 大家好,我是Ruben,今天我要教大家如何修正wallet.dat  来让你的TokenPay钱包重新开始同步,你要做的就是, 如果你的钱包不能正常同步,你可以试试点击windows图标,  在文本框中输入“运行”,然后输入%appdata% 点击ok, 你就会来到appdata下面的roaming文件夹,  往下拉,找到Tokenpay wallet,找到了, 然后要做的就是给wallet.dat 这个文件备份一下,  我把这个文件拽到桌面上来, 我也非常建议你再在U盘上备个份,如果不知道如何备份,   可以根据视频后面给出的链接去看教程,  这一步做完之后,点击返回箭头,删除整个TokenPay文件夹,  所有的内容都删掉,这时候要确保你的TokenPay桌面钱包是关闭的,  然后就可以删除了,等等,我的显示钱包还在使用,现在删除了,   然后我要做的就是,重新运行TokenPay,  TokenPay会自动在appdate下面生成一个新的文件夹,  先等TokenPay下载完,好了,现在回到appdata, 我们会看到又有了一个TokenPay文件夹,你只需要  删除这里面新的wallet.dat 文件, 然后把之前备份的那个文件粘贴进来,  现在重新打开TokenPay,我们所做的就是  完全重新创建了一个新文件夹,然后用旧的wallet.dat文件替换掉新的wallet.dat 文件,  所以我们的钱包会保持不变,你已经可以在这里看到 最近的转账交易, 我的钱包又回来了,  现在要做的就是等待钱包完全同步,两三个小时之后我增值交易的币也成熟了,  我又可以做权益增值了,这就是如何修复wallet.dat 文件的做法, 如果这个办法没有用,有些人的做法是  试一个新的VPN,用不同的IP地址, 我自己用的是purevpn,  你完全可以用另外的,如果还是有问题,  请在电报上联系我,我的电报用户名在视频简介里,  如果还有问题,随时联系我,如果你不知道怎么安装TokenPay钱包,  […]

7 months Ago
TokenPay 转账指南(引申到正常,正常到隐)

TokenPay 转账指南(引申到正常,正常到隐) 大家好,我是Ruben,今天教大家 如何在不同的地址之间进行转账,从隐身地址转到正常地址,从正常地址 转到隐身地址,或者是从正常地址到正常地址,从隐身地址到隐身地址, 以及从私人账户转到公开账户, 首先来看 从某个特定的地址转账,去到wallet,点击send, 你可以选择进行交易(make payment)或者余额转账(balance transfer), 然后点击coin control,选择select inputs, 这个是我的隐身地址,勾选, 如果小括号里显示数字大于1, 可以点击前面的下拉箭头,就能看到整个清单, 点击ok,去到pay to,输入要转入的地址,在narration这一栏如果是余额转账就输入balance transfer, 或者什么都不写,转账金额,就写189.99吧, 点击send payment,弹出的对话框上显示, 确定要将189.99个TPAY转到hoofdportemonnee default 这个地址吗? 点击Yes,就可以了。现在回到select input这里, 会看到TokenPay已经从默认隐身地址 转到了默认地址,差不多就是这样了,希望对大家有所帮助。 谢谢大家,再见!  Enjoyed this article? Check out more English Tutorials or in our International […]

7 months Ago
TokenPay 用助记词导入钱包

TokenPay 用助记词导入钱包 大家好,我是Ruben,今天教大家如何运用助记词和密码导入 TokenPay钱包,在这里我建了一个测验钱包test wallet123, 里面有一个TokenPay, 我会把这个钱包删掉,现在去到Appdata文件夹下面的Roaming文件夹,  找到TokenPay文件夹并右键删除,包括我的wallet.dat文件, 这个文件夹里包含我的TokenPay钱包,把所有的文件都删除, 我现在都删除了,然后解压TokenPay文件夹, 就相当于重新安装一次钱包, 解压,完成, 在打开文件进行任何操作之前,  先把你的网络断开,现在我的网已经断开了, 我会点击运行TokenPay.exe文件, 还是一样,安装过程大概十几二十秒, 这里是我的密码,文件名是test123,这是助记词, 去到wallet management,点击import wallet, 在wallet name输入文件名test123, 密码是test,然后复制粘贴24个单词的助记词, 点击进入下一步, 祝贺你成功用助记词导入了钱包。 如果现在去到wallet, 确实会看到test123 default,看到TU和sr,那就是我的钱包, 这就是导入钱包的操作方法,现在要做的就是连上网, 让钱包同步,TokenPay就会回到我的钱包中, 现在同步已经完成, 钱包里有了一个币, 一切都恢复正常了,还是一样的钱包,一切都很正常, 这就是导入钱包的全部步骤了, 希望大家喜欢这个视频,别忘了为我的视频点赞, 并且订阅我们的频道,会持续推出更多教程视频。 我下了,拜拜。  Enjoyed this article? […]

7 months Ago
TokenPay – 桌面钱包安装 / 新建地址 / 备份

TokenPay – 桌面钱包安装 / 新建地址 / 备份 大家好,我是Ruben,今天教大家安装TokenPay钱包。 首先,打开浏览器, 输入www.tokenpay.com进入官网,登陆, 找到wallets钱包,点击进入页面, 如果你用的是安卓系统的手机,就下载安卓钱包, 如果你用的是苹果电脑,就下载Mac钱包,我这里是Windows系统 所以我就下载Windows钱包。 点击进去, 点击download下载压缩包,另存为,我会保存在桌面上, 比较方便,为了对文件进行解压缩,你需要一个解压软件, 我这里用的是WinRAR,有免费的试用版本。 现在差不多要下载好了, 现在我要新建一个文件夹,命名为TokenPay wallet, 文件夹建好了,压缩包也下载好了, 现在我要做的是把下载好的压缩包放进新建的文件夹, 进入文件夹,点击右键,选择解压文件, 解压好了,TokenPay安装文件就出现在了桌面上。  选择TokenPay.exe这个文件,右键,选择“以管理员身份运行”, 现在TokenPay钱包就能运行了,在使用钱包或者地址之前, 我建议大家做个备份,创建一个新的地址。 不用默认地址及默认加密地址, 而创建新地址的具体做法就是, 去到Wallet Management钱包管理,点击 Add New Wallet创建新钱包, 比如说把这个钱包命名为TokenPay video, 设置一个密码,12345,你可以选择所有的默认设置, 如果你想更换语言可以在这儿选择,点击进入下一步, 这里是恢复钱包要用到的助记词,所以 […]

7 months Ago
TokenPay 纸质钱包导入 指南

TokenPay 纸质钱包导入 指南 大家好,我是Ruben,今天向大家展示 如何把TokenPay纸质钱包私人密钥导入桌面钱包。 进行这步操作需要使用Windows 10 64位版操作系统。 在TokenPay的Overview界面 找到tools点击,然后找到debug点击进去,进入console/控制台窗口。  在console窗口下方的空白框中输入importprivkey,空格,然后输入私人密钥。 点击enter,页面大概要反应20秒左右。 不要着急,如果还没反应就再等一会儿。 让你的TPAY进入钱包。再等几秒应该就好了。 现在可以了,关闭这个窗口。  有时候TokenPay钱包里的余额会比实际的高出一些, 我们可以改一下,现在我把23改成了11,所以不用担心。 一定要记住,千万不用重复使用同一个纸质钱包。 一个纸质钱包用过了之后,再创建一个就可以了。  如果你还不知道如何创建,本视频末尾会提供一个链接, 是关于如何创建纸质钱包的视频教程。 现在去wallet里面点击receive,会看到页面左边的no lable字样, 所有的T都已经添加进入钱包了。 这是所有的纸质钱包, 已经全部自动添加到了主钱包里。如果你把纸质钱包的存储地址告诉别人, 就会自动添加到你的TokenPay钱包里。 现在纸质钱包已经导入,就好了。 祝大家一切顺利,再见。 Enjoyed this article? Check out more English Tutorials or in our International category, and […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Turkish)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Turkish) Herkese merhaba, Ben Ruben. Bugün size TokenPay cüzdanınızın uygun bir yedeğini nasıl oluşturacağınız göstereceğim. Bu videoyu hazırlamamın sebebi, hala yedekleme yapmamış, ne yazık ki pek çok insan görüyorum. Ayrıca bazı kişiler TokenPay‘lerini bu şekilde […]

7 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Turkish)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. bugün size TokenPay’inizi TokenPay cüzdanından başka bir TokenPay cüzdanına nasıl göndereceğinizi göstereceğim. Bu yüzden öncelikle, Buradan almak istediğimiz şeye gitmek için cüzdanımıza giriş yapmalıyız. Aslında bir gizli […]

7 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Turkish)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Turkish) Herkese merhaba. Ben Rubem today bugün size TokenPay cüzdanınız ile nasıl stap yapacağınızı ve cüzdanınızı nasıl şifreleyeceğinizi ve sadece kilitleme için nasıl kilidini açacağınızı göstereceğim. Yani demek istediğim şey şu; cüzdanımızı kilitli […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Turkish)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. Bugün size yeni TokenPay cüzdanını ve bunu yüklemeyi göstermeyi umuyorum. Bu geçerli Windows sürümü içindir. Bunun için Windows 10 64Bit sürümüne ihtiyacımız var. Daha sonra Mac […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Turkish)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. Özellikle nasıl kontrol edileceğinden emin olmayan kişilerin kâğıt cüzdanlarıyla ilgili pek çok soru gördüğüm için TokenPay bloğunun hakkında konuşacağım. Depozito cüzdanı üzerinde çalışıyorsa, kontrol etmek için Explorer.tpay.AI/ adresine gidin.Siteye bir kerede […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Turkish)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. Bugün size TokenPay cüzdanını tekrar  senkronize etmek için wallet.dat düzeltmesini göstereceğim. cüzdanınız senkronize edilmiyorsa ya da iyi değilse,  ne yapmanız gerekiyor? Windows simgesine gidin. Ve çalıştıra tıklayın. Daha sonra […]

7 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! [Turkish]

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! [Turkish] Herkese merhaba. Ben Ruben. Bugün size kurtarma ifadenizi ve şifrenizi  TokenPay cüzdanınıza nasıl aktarılacağını göstereceğiz. Daha önceden bir miktar varsayılan test cüzdenı oluşturdum ve bir adet TokenPay cüzdanım mevcut.  Bu yüzden tüm bu […]

7 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Turkish)

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. Bugün size TokenPay cüzdanını nasıl kuracağınızı göstereceğim.  Bu yüzden her şeyden önce internet tarayıcınıza girin ve www.tokenpay.com adresine gidin. Buradan giriş yapmalısın ve daha sonra  wallets […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Turkish)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Turkish) Herkese merhaba. Ben Ruben. Bugün size TokenPay Paper cüzdan anahtarınızı  jeton ödeme cüzdanınıza nasıl aktaracağınızı göstereceğim. Bunun için Windows10 64Bit versiyonunu kullanmanız gerekmektedir.  Öncelikle TokenPay genel bakış kısmından hataları ayıklamak için araçlar kısmına girin, […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Ukrainian)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Ukrainian) Всім привіт!З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як зробити правильну  резервну копію вашого гаманця TokenPay. Причина, по якій записую це окреме відео,  тому що, на жаль, до сих пір бачу багатьох людей, […]

7 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Ukrainian)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Ukrainian) Вітаю!(Всім привіт!) З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як зробити переказ з вашого приватного TokenPay  гаманця на ваш публічний гаманець. Отже, передусім, треба перейти у пункт меню «Wallet», потім […]

7 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Ukrainian)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як здійснювати стекінг за  допомогою вашого гаманця TokenPay, як зашифрувати гаманець і зробити доступним тільки для стекінга. Маю на увазі, в нас […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Ukrainian)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам новий TokenPay  гаманець і, маю надію, встановимо його. Увага, це для поточної версії Windows.  У вас має бути встановлений Windows […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Ukrainian)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми поговоримо про досліджувач блоків (block explorer) TokenPay.  Як я вже помітив, дуже багато питань. Особливо щодо паперових гаманців людей, які не знають, як перевірити чи є їх […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Ukrainian)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як виправити файл wallet.dat,  щоб знову синхронізувати ваш гаманець TokenPay. Що для цього потрібно? Добре, якщо ваш гаманець не синхронізується, що ви можете […]

7 months Ago
TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Ukrainian]

TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Ukrainian] Привіт! Як справи? З вами знову Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як переказувати  з будь-якої індивідуальної адреси у вашому гаманці. З адреси-невидимки на звичайну, з звичайної  на адресу-невидимку, […]

7 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Ukrainian)

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми покажемо, як імпортувати TokenPay  гаманець за допомоги фрази відновлення та пароля. Отже, як бачите, я створив  декілька тестових гаманців і в нас ще є один […]

7 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Ukrainian)

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні я покажу, як встановити гаманець TokenPay.  Спочатку зайдіть у ваш Інтернет браузер. Перейдіть на www.tokenpay.com, де вам треба буде авторизуватися і увійти до […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Ukrainian)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Ukrainian) Всім привіт! З вами Рубен і сьогодні ми покажемо вам, як імпортувати ваш  приватний ключ паперового гаманця TokenPay до вашого цифрового гаманця TokenPay. Насамперед, вам  необхідно використовувати версію Windows 10 64 біта.   Отже, у […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Slovak)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Slovak) Zdravím všetkých, to je Ruben a dnes vám ukážem ako si spravi  zálohu vašej TokenPay peňaženky. Takže dôvod prečo robím na to zvl᚝ video je,  lebo stále pozorujem veža žudí, ktorí si nespravili zálohu […]

7 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Slovak)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes vám ukážem ako si posla vaše TokenPay  súkromné – na vaše TokenPay verejné z TokenPay peňaženky. Prvorado pôjdeme do peňaženky a pôjdeme do “doručené”. […]

7 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Slovak)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes sa vám chystám ukáza ako stakova  s vašou TokenPay peňaženkou a ako zašifrova vašu peňaženku a ako ju odomknú  len na stakovanie. Takže, čo som […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Slovak)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes vám ukážem novú TokenPay UI  peňaženku a dúfam, že ju nainštalujeme. Buďte si vedomý toho, že je pre aktuálnu verziu Windows.  Budete potrebova […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Slovak)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes vám poviem o block Explorel TokenPay-u.  Ako som videl veža otázok, špeciálne s papierovými peňaženkami žudí, ktorí si neboli istý ako skontrolova, či ich je vklad bol spracovaný […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Windows and Mac) [Malay]

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Windows and Mac) [Malay] Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjukkan cara yang betul membuat  salinan dompet TokenPay. Sebabnya saya membuat video ini ialah kerana saya masih lihat banyak orang tidak […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Slovak)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes si ukážeme opravu wallet.dat,  aby ste znova synchronizovali svoju peňaženku TokenPay. Čo musíte spravi ak  sa vaša peňaženka nesynchronizuje alebo čo môžete vyskúša je, že pôjdete […]

7 months Ago
TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Slovak]

TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Slovak] Hej, ako to ide chlapci? Tu je Ruben a dnes vám ukážem ako previes  z konkrétnej adresy vašej peňaženky z anonymnej na normálnu, z normálnej  na anonymnú, z normálnej […]

7 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Slovak)

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes si ukážeme ako vložíme do TokenPay  peňaženky obnovovaciu frázu a heslo. Tak ako tu môžete vidie, spravil som  si testovaciu peňaženku, jeden dva tri default a […]

7 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Slovak)

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes si ukážeme ako nainštalova TokenPay  peňaženku. Tak najprv pôjdete do svojho internetového prehliadača a zadáte www.TokenPay.com. Na web stránke sa musíte zaregistrova a potom  […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Slovak)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Slovak) Zdravím všetkých, tu je Ruben a dnes vám ukážeme ako dôležitý je Vᚠ privátny kžúč TokenPay papierovej peňaženky pre Vašu Tokenpay peňaženku. Tak  potrebujete na to Windows 10, 64 bitovú Verziu. Tak z Vášho TokenPay prehžadu  […]

7 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Malay)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Malay) Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjukkancara untuk menghantar  dari alamat peribadi TokenPay ke alamat awam TokenPay dari dompet TokenPay. Pertama kita  ke dompet dan kemudi ke […]

7 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Malay)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Malay) Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjuk anda cara untuk “staking”  dengan dompet TokenPay, cara untuk menyulitkan dompet dan cara untuk membuka kunci dompet  untuk “staking”. Apa yang […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Malay)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Malay) Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjukan anda  UI dompet TokenPay yang baru. Jika anda ingin pasang dompet ini, di ingatkan perisian dompet ini ialah untuk […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Malay)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Malay) Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan bincang tentang blok Explorasi kepunyaan TokenPay.  Kebanyakan soalan yang saya terima ialah mengenai dompet kertas dimana Kebanyakkan orang tidak pasti cara untuk memeriksa jika deposit […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Malay)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Malay)  Apa khabar semua. Saya Ruben dan saya akan tunjukan anda “wallet.dat”  untuk mendapatkan dompet TokenPay anda menyegerak lagi. Apa yang anda harus buat jika  dompet anda tidak menyegerak? Sila pilih ikon di […]

7 months Ago
TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Malay]

TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Malay] Apa khabar semua.Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjukkan anda cara memindahdari sebarang alamat tertentu di dompet, seperti alamat “Stealth” ke “Normal”,dari “Normal”ke alamat “Stealth”, atau dari alamat […]

7 months Ago
TokenPay reserve kopie handleiding Windows + Mac portomonnee uitgelegd!

TokenPay reserve kopie handleiding Windows + Mac portomonnee uitgelegd! Hallo allemaal, Ruben hier en vandaaglaat ik zien hoe je een juisteback-up maakt van jouw TokenPay portemonnee. De reden dat ik een aparte video hiervoormaak, is omdat ik nog steeds veel […]

7 months Ago
TokenPay verander van privé adres naar publiek adres

TokenPay verander van privé adres naar publiek adres Hallo allemaal, hier is Ruben en vandaag laat ik zien hoe je TokenPay kunt verzenden van een privé naar een publieke TokenPay adres in de TokenPay portemonnee. Dus het eerste wat we […]

7 months Ago
TokenPay nieuwe portmonnee UI installeren + overzicht

TokenPay nieuwe portmonnee UI installeren + overzicht Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag laat ik je de de nieuwe TokenPay UI portemonnee zien en installeren we deze. Let op, dit is voor de laatste Windows-versie, gebruik de Windows 10, 64-bit […]

7 months Ago
TokenPay ultieme inzet beloning & versleuteling handleiding

TokenPay ultieme inzet beloning & versleuteling handleiding Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag ga ik jullie laten zien hoe aan staking te doen met jouw TokenPay portemonnee, hoe je je portemonnee kunt vergrendelen en hoe deze te ontgrendelen voor enkel […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Verkenner handleiding

TokenPay Blockchain Verkenner handleiding Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag vertel ik over de Block Explorer van TokenPay. Dit doe ik omdat ik veel vragen heb gezien met name over de papieren portemonnees. Mensen zijn onzeker of de storting gelukt […]

7 months Ago
TokenPay portomonnee importatie (herstel woorden) handleiding!

TokenPay portomonnee importatie (herstel woorden) handleiding! Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag laten we zien hoe je een TokenPay portemonnee importeert met de recovery-woordenreeks. Zoals je ziet heb ik een test-portemonnee gemaakt: test123 default en er zit 1 TokenPay in, […]

7 months Ago
TokenPay sychroniseren probleemoplosser handleiding (wallet.dat)

TokenPay sychroniseren probleemoplosser handleiding (wallet.dat) Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag laat ik je de fix zien voor het wallet.dat bestand, om de TokenPay portemonnee weer gesynchroniseerd te krijgen. Wat je kunt doen als de portemonnee niet goed synchroniseert, is […]

7 months Ago
TokenPay verander handleiding (verborgen naar normaal, normaal naar verborgen)

TokenPay verander handleiding (verborgen naar normaal, normaal naar verborgen) Hey, hoe gaat het? Ruben hier en vandaag laat ik een transactie zien vanaf een willekeurig adres afkomstig van jouw portemonnee. Van Stealth naar normaal, van normaal naar Stealth, van normaal […]

7 months Ago
TokenPay portomonnee installatie / nieuw adres / reserve kopie [Windows]

TokenPay portomonnee installatie / nieuw adres / reserve kopie [Windows] Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag laat ik de installatie zien van de TokenPay Portemonnee. Je begint met het openen van een internet browser en navigeer je naar www.tokenpay.com. Op […]

7 months Ago
TokenPay papieren portomonnee importatie handleiding

TokenPay papieren portomonnee importatie handleiding Hallo allemaal, Ruben hier en vandaag laten we het importeren zien van je TokenPay papieren portemonnee geheime sleutel naar je TokenPay portemonnee. Hier heb je de Windows 10, 64 bit versie voor nodig.  Vanuit je […]

7 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Malay)

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Malay) Apa khabar semua. Saya Ruben dan hari ini saya akan tunjukkan anda cara mengimport dompet TokenPay dengan menggunakan kata laluan dan frasa pemulihan. Di sini kita ada satu dompet ujian “test satu dua […]

7 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup [Malay]

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup [Malay] Apa khabar semua. Saya Ruben dan saya akan tunjukkan anda cara memasang dompet. Buat kali pertama anda perlu guna pelayar internet dan arahkan ke lelaman web www.tokenpay.com. Setelah anda log […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Malay)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Malay) Salam semua. Saya Ruben dan sekarang saya akan tunjukkan anda cara mengimport kunci peribadi dompet kertas TokenPay ke dalam perisian dompet TokenPay. Untuk mengimport, anda perlu menggunakan versi Windows 10 64bit.  4 Mulakan dari […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Windows and Mac) [Indonesian]

TokenPay Cryptocurrency Wallet Backup Guide (Windows and Mac) [Indonesian] Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara yang tepat untuk membuat cadangan dompet TokenPay anda. Saya membuat video ini adalah karena saya masih melihat banyak […]

7 months Ago
TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Indonesian)

TokenPay Transfer From Private Address To Public Address (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengirim dari dompet TokenPay, pribadi ke TokenPay publik. Pertama, kami menggunakan dompet dan mengarahkan ke “Receive”. Jadi yang harus anda […]

7 months Ago
TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Indonesian)

TokenPay Ultimate Staking & Encryption Lock Guide (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan kepada anda cara “staking” dompet TokenPay anda, langkah mengenkripsi dompet anda dan bagaimana membuka kunci dompet anda untuk “staking”. Maksud saya di […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Indonesian)

TokenPay Cryptocurrency New blockchain Wallet UI Install & Overview (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan kepada anda dompet TokenPay baru. Untuk menginstal dompet ini, harap dicatat bahwa perangkat lunak dompet ini adalah untuk versi Windows. […]

7 months Ago
TokenPay Blockchain Explorer Guide (Indonesian)

TokenPay Blockchain Explorer Guide (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan saya akan berbicara tentang blok Explorer TokenPay.  Sebagian besar pertanyaan yang saya terima adalah tentang kertas dompet di mana kebanyakan  orang tidak yakin bagaimana cara memeriksa apakah setoran mereka ada […]

7 months Ago
TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Indonesian)

TokenPay Cryptocurrency Wallet Syncing Troubleshoot Tutorial (Indonesian) Bagaimana kabar semua? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan solusi “wallet.dat” untuk menyinkronkan dompet TokenPay anda lagi. Apa yang harus anda lakukan jika dompet anda tidak sinkron? Anda dapat mencobaikon “Windows” […]

7 months Ago
TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Indonesian]

TokenPay Coins Transfer Guide (Stealth to Normal, Normal to Stealth) [Indonesian] Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini saya akan menunjukkan cara untuk bergerak dari alamat di dompet anda, dari “Stealth” ke alamat “Normal” di dompetnya, dari “Normal” ke alamat […]

7 months Ago
TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Indonesian)

TokenPay Wallet Import (Recovery Phrase) Guide! (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan hari ini kami akan menunjukkan cara mengimpor dompet TokenPay ke kata sandi dan frasa pemulihan. Jadi disini anda dapat melihat saya lakukan satu test dompet “test satu dua […]

7 months Ago
TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Indonesian)

TokenPay – Wallet Installation / New Address / Backup (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan akan menunjukkan cara menginstal dompet. Untuk pertama kalinya anda harus gunakan browser web dan menunjuk ke situs web www.tokenpay.com. Setelah anda masuk di halaman, maka […]

7 months Ago
TokenPay Paper Wallet Import Guide (Indonesian)

TokenPay Paper Wallet Import Guide (Indonesian) Bagaimana kabarmu? Saya Ruben dan sekarang kami akan menunjukkan cara mengimpor 2 TokenPay dompet kunci kunci pribadi ke perangkat lunak dompet TokenPay. Jika anda ingin mengimpor anda 3 diperlukan untuk menggunakan versi Windows 10 […]

7 months Ago
TokenPay Come creare un backup (Windows + Mac)

TokenPay Come creare un backup (Windows + Mac) Salve a tutti e ruben qui oggi e vi mostrero come fare un back up del vostro TokenPay wallet la ragione per cui faccio un video dedicato e perche vedo ancora molte […]

7 months Ago
TokenPay come trasferire coin dal private ad un indirizzo pubblico

TokenPay come trasferire coin dal private ad un indirizzo pubblico Salve a tutti sono Ruben e oggi vi mostrero come mandare i vostri Tokenpay private al vostro TokenPay public dal TokenPay wallet quindi prima di tutto dobbiamo navigare su wallet […]

7 months Ago
TokenPay Guida al staking e mettere al sicuro (cryptato)

TokenPay Guida al staking e mettere al sicuro (cryptato) Salve a tutti sono Ruben e oggi vi mostrero come fare lo stake con il vostro TokenPay wallet e come codificarlo e sbloccarlo solo per lo staking, cosa intendo con cio […]

7 months Ago
TokenPay Come installare nuovo wallet UI

TokenPay Come installare nuovo wallet UI Salve a tutti e Ruben qui che vi parla e oggi vi mostrero il nuovo wallet Di TokenPay e come installarlo mi raccomando questo wallet e per la versione attuale di Windows avrete bisogno […]

7 months Ago
TokenPay Guida al Blockchain Explorer

TokenPay Guida al Blockchain Explorer Salve a tutti qui e ruben e oggi vi parlero del block explorer di TokenPay visto che avuto molte domande soprattutto riguardo al paper wallet di persone che non sono sicure di come controllare se […]

7 months Ago
TokenPay Problema sincronizzazione wallet

TokenPay Problema sincronizzazione wallet Salve a tutti son Ruben qui e oggi vi mostrero’come fare il fix del wallet.dat al fine di sincronizzare nuovamente il vostro wallet quindi quello che dovrete fare se se il vostro wallet non sincronizza o […]

7 months Ago
Come si trasferisce Tokenpay (stealth ad un wallet normale e dal normale al stealth)

Come si trasferisce Tokenpay (stealth ad un wallet normale e dal normale al stealth) Come va ragazzi sono Ruben e oggi vi mostrero come transferire da qualsiasi indirizzo del vostro wallet da stealth al normale, dal normale allo stealth, dal […]

7 months Ago
TokenPay Come importare un wallet e utilizzare recovery frase

TokenPay Come importare un wallet e utilizzare recovery frase Salve a tutti E Ruben qui oggi e vi mostrero come importare il TokenPay wallet tramite la frase di ricovero e la password quindi come potrete vedere ho fatto un wallet […]

7 months Ago
TokenPay Come creare e gestire un Wallet / Backup

TokenPay Come creare e gestire un Wallet / Backup Salve a tutti e Ruben che vi parla e oggi vi mostrero come installare il TokenPay wallet, quindi, prima di tutto aprite il vostro browser e andate sulla pagina www.tokenpay.com sulla […]

7 months Ago
TokenPay Ecosystem Report – December 2019

Hello everyone. Welcome to the TokenPay Ecosystem Report for December 2019, the last one to wrap up another year for TokenPay. This will be a shorter one, as the team wraps up the year and starts to focus on spending […]

7 months Ago
TokenPay Come importare un paperwallet

TokenPay Come importare un paperwallet Salve a tutti sono Ruben e oggi vi mostreremo come importare la vostra private key del vostro TokenPay paper wallet nel vostro token pay wallet quindi per fare questo avremo bisogno di una versione di […]

8 months Ago
TokenPay Säkerhetskopieringsguide! (Windows & Macplånbok)

TokenPay Säkerhetskopieringsguide! (Windows & Macplånbok) Hej allihop, Ruben här och idag ska jag visa dig hur man gör en korrekt säkerhetskopia av din TokenPay wallet. Jag gör en separat video om detta Eftersom jag fortfarande ser folk som inte säkerhetskopierat […]

8 months Ago
TokenPay Överför från privat adress till publik adress

TokenPay Överför från privat adress till publik adress Hej allihopa, Ruben här och idag ska jag visa hur du skickar från din TokenPay private – till din TokenPay public i din TokenPay wallet. Först av allt ska vi ta oss […]

8 months Ago
TokenPay Den ultimata guiden för staking & kryptering

TokenPay Den ultimata guiden för staking & kryptering Hej allihop, Ruben här och idag ska jag visa dig hur du gör staking med din TokenPay wallet och hur du krypterar din wallet samt hur du låser upp den endast för […]

8 months Ago
TokenPay Nya plånboken – installation & översikt

TokenPay Nya plånboken – installation & översikt Hej allihop, Ruben här och idag ska jag visa er vår nya TokenPay wallet och installera den. Observera att den är för senaste Windows-versionen, du behöver Windows 10 64-bitarsversionen, vi kommer också släppa […]

8 months Ago
TokenPay Guide till Blockchain Explorer

TokenPay Guide till Blockchain Explorer Hej allihop, Ruben här och idag ska jag prata om TokenPays Block Explorer eftersom jag sett många frågor, särskilt om paper wallets från människor som är osäkra på hur de ska se om deras insättning […]

8 months Ago
TokenPay Syncing felsökningsguide (wallet.dat)

TokenPay Syncing felsökningsguide (wallet.dat) Hej allihopa, Ruben här och idag ska jag visa hur du fixar wallet.dat-filen för att få din TokenPay wallet att synka igen, alltså vad du behöver göra om din wallet inte synkar, eller vad du också […]

8 months Ago
TokenPay Överföringsguide (stealth till normal, normal till stealth)

TokenPay Överföringsguide (stealth till normal, normal till stealth) Hej hur är läget? Ruben här och idag ska jag visa hur du överför från någon av dina adresser i din wallet, från stealth till normal, från normal till stealth, från normal […]

8 months Ago
TokenPay Plånboksimport (återställningsfras) Guide!

TokenPay Plånboksimport (återställningsfras) Guide! Hej allihop, Ruben här och idag kommer jag visa er hur man importerar sin Tokenpay wallet med recovery phrase och password och som du kan se här så har jag skapat en test wallet, test one […]

8 months Ago
TokenPay – Plånboksinstallation / Ny Adress / säkerhetskopiering [Windows]

TokenPay – Plånboksinstallation / Ny Adress / säkerhetskopiering [Windows] Hej allihop! Ruben här och idag ska jag visa hur man installerar TokenPay Wallet. Börja med att öppna din webläsare och knappa in www.tokenpay.com. Du behöver logga in och sedan navigera […]

8 months Ago
TokenPay Guide för import av pappersplånbok

TokenPay Guide för import av pappersplånbok Hej allihopa, Ruben här och idag ska jag visa er hur man importerar sin TokenPay paper wallet private key till din TokenPay wallet och för det behöver du använda Windows 10 ,64-bitversionen.  Från din […]